مركز آموزشهاي تخصصي متضمن اجرای ِ موازين موضوعی آموزشي به شرح ذيل ميباشد

1    دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان:
در راستای پایه گذاری ارتباط صحیح نیروی سازمانی با نظام اداری و دستگاهی که کار خود را در آن آغاز می کند برگزار می شود .
2- دوره های شغلی نظام جامع آموزش كاركنان :
الف)- دوره های مشترک اداری:
در راستای ایجاد و توسعه دانش و توانمندی در شاغلان مشترک اداری و روزآمد کردن اطلاعات و توانائیهای آنان با توجه به تغییرات علمی و فن آوری در زمینه شغل مورد تصدی اجرا می گردد .
ب) - دوره های شغلی اختصاصی:
به آموزشهایی اطلاق می گردد که توانمندیهای مورد نیاز مشاغل ویژه را به شاغلین انتقال می دهد .
ج)- دوره های بهبود مدیریت:
كه درراستاي توانمندسازي مديران وكاركنان در زمينه هاي بهبود وظايف مديريتي آنان ارائه مي گردد وشامل دوره هاي مديريت استراتژيك، مياني و طرح ارتقاء مديران (سطوح كارشناسي، سرپرستي وعملياتي) مي باشد.

همانگونه كه بيان شد آموزش در دوره هاي كوتاه مدت از مناسب ترين روش هاي ظرفيت سازي نيروي انساني مي باشد. اين روش بدين لحاظ حائز اهميت است كه در ماهيت برنامه ها، مطالب و محتواي درسي كارآموزان ويژگيهاي زير مشاهده مي شود:1- ملاك و معيار براي انتخاب مواد و موضوعات دوره هاي آموزشي كوتاه مدت(اعم از دروس عملي و نظري)، ايجاد مهارتها براي جوابگويي به نيازهاي متنوع مشاغل و روشهاي جديد و نوين كار و آماده ساختن افراد براي احراز شغلي مفيد و انجام كار مناسب و درخور شخصيت والاي انسان، مي باشد.
2- محتواي برنامه هاي آموزشي، سازگاري انسان ها در برابر مسائل علمي و شايستگي آنان براي ایفای نقش سازمانی پویاتر، تضمين مي نمايد.
3- ايجاد مهارتهاي تخصصي از طريق شركت در دوره هاي تخصصي كوتاه مدت در زمره اهداف اين دوره ها مي باشد.
4- برنامه هاي آموزشي دوره هاي كوتاه مدت در دو جهت يادگيري مهارتهاي علمي و فني و تغيير رفتار سازماني طراحي و اجرا مي شود و يادگيري را در جهت تغيير رفتار مطلوب سازماني، سازماندهي مي نمايد.
5- هرچند كه دردوره هاي آموزشي ، آموزش مهارتها به افراد براي انجام كارهاي محوله اهميت دارد ، ليكن دردوره هاي مزبور نكاتي منظورمي شود تا كارآموزان با فراگيري آنها ضوابط ومعيارهاي سازماني را رعايت نموده وتاثير فعاليتهاي آنان درجهت اهداف سازمان افزون گردد.
6- محتواي عمومي دوره ها ، نه تنها كارآموزان را با يافته اي جديد علمي آشنا مي نمايد ، بلكه آنان را قادر مي سازد تا خلاقيت وابتكار تازه اي پديد آورند .
​​​​​​​

چشم انداز و برنامه های مركز آموزشهاي تخصصي شهید عباسپور

نگاه خاصي كه در چند دهه اخير در جهان به شيوه هاي آموزشهاي ضمن خدمت معطوف شده است ، مبيّن حقیقتی است كه ، اين سبك شناسي آموزشی بهترين راه تربيت نيروي انساني متخصص و ابزار مهمي در ارتقاء كيفيت كاركردي سازمان و منتج به ارتقاء محصولات و ابداع و نوع آوري است .
مأموريت اصلي مركز آموزشهاي تخصصي تدوين و انتقال دانش فني و فناوري روز و ارتقاء مهارت‌هاي مورد نياز براي گردش چرخهاي عظيم صنعت آب و برق و انرژي مي باشد. در اين راستا با هدف پاسخگويي به ذينفعان كليدي ، علاوه بر ارائه دوره‌هاي آموزشي، در انجام وظايف جانبي نيز، از طريق نيازسنجي آموزشي، توليد درس افزاري و بسته‌ هاي آموزشي (بر اساس سامانه آموزش الكترونيكي)، مستندسازي دوره هاي آموزشيِ خاص، اطلاع‌رساني و مدیریت محتوی، مشاوره/ هماهنگی ارتباط با صنعت و كمك به شناسايي و حل مشكلات صنعت آب و برق و صنایع مرتبط ظیر نفت گاز پتروشیمی و..از طريق ارائه آموزشها در جهت مأموريت خود گام برمي‌دارد. با توجه به اين كه رشد سريع فناوري، تغييرات و تآثيرات عميقي در مباحثاجتماعي و اقتصادي بدنبال داشته است، اتخاذ روش هايي كه هماهنگ كننده برنامه هاي آموزشي با توسعه فناوري و تحول و متضمن تأمين نيروي انساني ماهر و كارا مورد نياز آن باشد، اجتناب ناپذير است.مركز آموزشهاي تخصصي با توجه به جايگاه و شرايط ميداني ِ خود و با رويكرد راهبردي، به صورت فعال در عرضه خدمات و محصولات (درس افزارهاي آموزشي ، آموزش الكترونيكي) مرتبط با ماموريتهاي محوله و علاوه بر در نظر داشتن كيفيت، اثربخشي، مستند بودن، قيمت مناسب و نياز شركتهاي تابعه در ارائه دوره ‌ها، به ديگر خواسته‌هاي صنايع نيز توجه كرده و دوره‌های آموزشي تخصصي ارائه مي‌نمايد و در اين راه از روش‌هاي علمي و تخصصي بازاريابي آموزشي بهره مي‌برد . همچنين با احساس مسئوليت و توجه به نيازهاي صنعت آب و برق و انرژي ودیگر صنایع نظیر گاز و پتروشیمی در ارتقاء كيفيت اين صنایع در كشور از جانب ارائه آموزشهاي حين خدمت كاركنان ، تمركز خود را بر ارائه دوره‌هاي آموزشي تخصصي سطوح مختلف در نظام جامع ‌آموزش كاركنان صنعت قرار داده و تأكيد ويژه‌اي بر دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌ مدت تخصصي دارد و براي ارتقاء اخلاق حرفه‌اي كاركنان صنعت و تربيت افراد كارآفرين ارزش زيادي قائل است.
طراحی دوره هآی آموزشی مورد درخواست صنایع
برگزاری دوره هآی آموزشی تخصصی مورد نیاز صنایع
برگزاری آزمونهای استخدامی بدو استخدام
انجام معادل سازی دوره های آموزشی

در زمره فعالیتهای مرکز آموزشهای تخصصی شهید عباسپور میباشد