مجوز ارائه گواهينامه مهارتهاي هفتگانه رايانه(International Computer Driving Licence  ICDL)

o       گواهينامه بين المللي كاربري كامپيوتر (ICDL)
اين گواهينامه مهارت افراد را در به كار گيري دانش عمومي IT تأييد مي نمايد . داوطلبان با گذراندن يك آزمون تئوري و شش آزمون عملي موفق به دريافت گواهينامه ICDL خواهند شد .
اهداف گواهي نامه ICDL :
ارتقاي سطح توانايي آحاد جامعه در زمينه فناوري اطلاعات IT، افزايش سطح مهارت پرسنل مشاغل و شركتها ، سازمانها ، كارخانجات و وزارتخانه ها ، ايجاد توانايي در كارفرمايان براي سرمايه گذاري مؤثر در IT تضمين استفاده بهينه از حداكثرمهارت و توانايي كارمندان در محيط كار .
مهارتهای هفتگانه شامل:
- آشنايي با مفاهيم پايه فناوري اطلاعات ((IT) Information Technology
- استفاده از کامپيوتر و مديريت پرونده ها (Managing Files)
- واژه پردازی (Word Processing)
- صفحات گسترده (Spread Sheets)
- نمايش و ارائه مطالب (Presentation)
- پست الکترونيکي و اينترنت (Email,Internet)