پایگاه دانش و داشبورداطلاع رسانی


​​​​​​​

بیان جایگاه اعتبارات نظام مدیریت یکپارچه (ISO IMS 9001-14001-45001)  مدیریت  تخصصی آموزش ISO29003 بر اساس استاندارد بین المللی (ISO) در مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه:

سازمان ها جهت ارائه خدمات و کسب نتایج مطلوب، گریزي از حفظ و پرورش , و توانمند سازي نیروي انسانی ندارند، در  این  راستا  از  آموزش تخصصی و توانمند سازی نیروی انسانی  به عنوان مهمترین  ابزار  پیشرفت و توسعه وگذرگاهی در راستای  انتقال دانش فنی و  معلومات تخصصی و توانمند سازی  جهت اجراي  صحیح  وظایف و ارتقاء نیروی انسانی میباشد بهره میبرند. با این رویکرد "مرکز آموزش های تخصصی" همسو در ایفای نقش و اجرای ماموریت خود ، تمرکز بر بهبود مستمر تحت محور های خدمات آموزش و حامی آموزش در ایجاد محیطی اَمن، پویا و سرآمد ، سال هاست گام برداشته  و همواره نگرش بر برنامه ریزی پیامدگرا در بهبود بروندادِ کیفی و کمّی، را در نظر داشته و  همواره خود را مورد بازخورد و بازنگری تجهیز قرارداده است

با نگرش بر حفظ پویایی و سرآمدی بر اساس منطق تعالی سازمانی(ترسیم تصویر آرمانی و چشم انداز) ، همگامی نوگرایی و مهاجرت به استاندارد های نوین و رهیافت های تخصصی به روز در دامنه مورد ماموریت  ISO9001:2015-ISO29993:2017-45001-14001 ، تلاش بر احراز شرایط الزامات استاندارد های مزبور از مورخ 1399/02/11در قالب کسب گواهینامه های مربوطه را در فرایند های برنامه ریزی و اجرایی مرکز معمول نموده است.

در اين خصوص تحت موازین , الزامات ویژه چهار محور استانداردمتذکره ، و بر اساس خط مشي نظام مديريت يكپارچه هر ساله نسبت به برگزاري جلسات بررسی مميزي و تمديد اعتبار، از موسسۀ اعتبار دهندۀ (ESYD) و گواهی دهندۀ BQC(مستقر در اتحاديه اروپا) پیرو فعالیت هایی مستمرکیفی، و اثر گذار را در قالب اصلاح و بهبود  روش های اجرایی و سامانه های نرم افزاری را معمول نموده است.  

🔺 شناسه مرجع گواهی نامه های استاندارد بین المللی ایزو  و (لینک) صحت صدور مدارک و گواهی نامه های استاندارد ایزو کسب نموده مرکز آموزش های تخصصی ، به شرح ذیل می باشد:🔻

​​​​​​​​​​​​​​ISO 9001:2015(100cn21224WW206)✅
ISO 29993:2017 (900CN20001WW1441)✅
ISO 14001:2015 ((500CN21066WW2031)✅
ISO 45001:2018 1600CN21087WW2031✅
Website BQC: https://bqc.gr/en🔵
Website ESYD: https://www.esyd.g
🔴

ISO Web site (International Organization for Standardization) https://www.iso.org🌐
IAF Web site (International Accreditation Forum) https://iaf.nu​​​​​​​🌐

​​​​​​​​​​​​​​

: در سازمان آموزشی(ISO29993) بیان و جایگاه  استاندارد تخصصی مدیریت آموزش ​​​​​​​​​​​​​​​​​🔴
ایزو 29993، یک استاندارد خدماتی است که در سال 2017 منتشر شده است و الزامات نوین را برای خدمات یادگیری رسمی را مشخص کرده است. این استاندارد برای ترویج درک و آگاهی یافتن فراگیران (حامیان) در خصوص کیفیت، توالی و خروجی های خدمات آموزشی های حرفه ای می باشد.
 ایزو ۲۹۹۹۳  الزاماتی را برای خدمات یادگیری و آموزش های تخصصی (نظیر آموزش های حرفه ای، آموزش های درون سازمانی یا آموزش های برون سپاری شده و آموزش های داخلی) تعیین می کند، که این شامل خدمات یادگیری ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمات یادگیری یا LSP ها که به دانشپذیران  خدمات می دهند و نیز همچنین حامیان مالی که خدمات به فراگیران آموزش  ارائه می دهند نیز می شود. ویژگی های اصلی این نوع خدمات اهداف یادگیری تعریف شده و خدمات ارزیابی شده و درگیر کردن و تعامل یادگیرندگان می باشد ، یادگیری می تواند رو در رو یا به وسیله فناوری (مانند آموزش های مجازی) یا ترکیبی از هر دو مورد باشد


IMS (Integrated Management System)خصوصيات مورد انتظار از استقرار نظام مدیریت یکپارچه🔴
نظام مدیریت یکپارچه ترکیبی از استانداردهای سیستم مدیریت چندگانه که در سازمان آن ثبت شده است، میباشد. سیستم های مدیریتی از طریق یک سیستم با فرایندهایی که نیازهای هر استاندارد را پوشش می دهند، توسعه یافته، اجرا و نگهداری می شوند.
برای مثال، فرآیندهای مورد نیاز در هر استاندارد برای کنترل اسناد، ممیزی داخلی، برخورد با عدم انطباق ها، اقدامات اصلاحی یا بازبینی مدیریت می تواند به اشتراک گذاشته شود تا الزامات هر استاندارد بدون تلاش تکثیر شود.
 نظام  مدیریت یکپارچه، به طور همزمان الزامات ايزو 9001، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت را مدیریت می کند؛ و ايزو 14001، استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست، از سازمان بین المللی استاندارد سازی (ايزو)؛ و 45001، مشخصات بهداشتی و ایمنی شغلی. می‌توان روندهای کاری منطقی‌تر و منسجم‌تری، ایجاد کرد. با ایجاد این نوع روندها، اهداف مشترک کسب و کار برجسته شده و مسیر روشن‌تری برای موفقیت در کسب و کار را ارائه می‌دهد.

 

 

​​​​​​​​​​​​​​

>سازمان ها جهت ارائه خدمات و کسب نتایج مطلوب، گریزي از حفظ و پرورش نیروي انسانی ندارند، در  این  راستا  از  آموزش تخصصی و توانمند سازی نیروی انسانی  به عنوان مهمترین  ابزار  پیشرفت و توسعه وگذرگاهی در راستای  انتقال دانش فنی و  معلومات تخصصی و توانمند سازی  جهت اجراي  صحیح  وظایف و ارتقاء نیروی انسانی میباشد بهره میبرند. با این رویکرد "مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی" همسو در ایفای نقش و اجرای ماموریت خود ، تمرکز بر بهبود مستمر تحت محور های خدمات آموزش و حامی آموزش در ایجاد محیطی اَمن، پویا و سرآمد ، سالهاست گام برداشته  و همواره نگرش بر برنامه ریزی پیامدگرا در بهبود بروندادِ کیفی و کمّی، را در نظر داشته و  همواره خود را مورد بازخورد و بازنگری تجهیز قرارداده است ، روند نما بهبود و توسعه در مرکزآ.ت. بر اساس 5 فصل بازنگری و برنامه ریزی تاکنون مورد تجربه قرار گرفته ، و دستاورد هایی نیز در این دوران از این حیث ثبت نموده است.

نگرش منطبق بر استاندارد های جهانی(ایزو) سازمان ها را در راستای بازنگری و بهبود مستمر بر اساس الگو ها الزامات اصولی طبق رهیافت نظام نامه و خط مشی طرح نظام کیفیت ، اهداف و برنامه ها ، ترغیب و قید نموده و سازمان را به سمت ساختار یافتگی فرایند ها و پویایی تحت سازوکار بهبود مستمر متحول و بهینه میسازد.

فصل های توسعه و برنامه ریزی تعالیِ سازمانی مرکز آموزش های تخصصی را ضمن بیان دستاوردهای حاصله در هر مرحله ، میتوان طی گام های ذیل خلاصه نمود:

1- گام اولِ توسعه تعالی سازمانی: اخذ گواهی International Council for Open and Distance Education) (ICDE ویژه نرم افزار آموزش مجازی ، صادره از یونسکو(سال 1387)

2- گام دومِ توسعه تعالی سازمانی(آماده سازی و تامین زیر ساخت و فرایند های اجرایی بر اساس الزامات استاندارد) :

برنامه ریزی  بر چرخه: ریشه یابی ، تحلیل ، برنامه ریزی بهبود را در راستای استقرار نظام مدیریت یکپارچه (IMS) تحت چهار محور استاندارد جهانی :9001:2008- 14001-OHSAS18001-IWA2  از سال 1392پایه ریزی نموده و با کسب گواهینامه های چهار گانه(از گواهی دهنده CCPL)در این سال، تحت اجرا ممیزی های سالانه با اقدامات و دستاورد های ذیل همراه بوده است:

2-الف)- محور استاندارد سازی زیر ساختار: روال مند نمودن فرایند های سازمانی بر اساس خط مشی کیفیت، ترسیم برنامه عملیاتی اجرای اهداف و برنامه و اندازه گیری پیشرفت بر اساس شاخص ها، برنامه ریزی کیفی فرایند ها اجرایی آموزش  بر اساس نظامنامه کیفیت مرکز آ.ت ، مستند سازی کلیه فرایند های قابل پایش و و اندازه گیری با پیش بینی در سامانه های نرم افزار مشغول به خدمات،  اجرای ارزیابی ها مستمر بر اساس دیدگاه ارزیابی 360 درجه نظام کیفیت و..  تحت الزامات استاندارد ISO:9001:2008

2-ب)-اجرای موازین و الزامات زیست محیطی و ایمنی  و بهداشت شغلی و مهندسی انسانی( ارگونومی) جهت تامین محیطی آموزشیِ ایمن، قابل اطمینان ، و منطبق با اصول بهداشتی  با استقرارISO:14001-OHSAS18001 را بدینسان هم برای کارکنان و هم جهت آموزش گیرندگان  متصور نموده است

2- ج)- همانطور که اشاره شده مرکز آ.ت. همواره با توجه بر حساسیت ماموریت بنیادی خود ارائه آموزش های اثر بخش در ارتقاي عملکرد حرفه اي  سازمان های متقاضی آموزش  و حفظ رجحان قابل توجه زیر ساختاریِ مرکز همچنین از دیدگاه  رقباء سرآمدی، بر آن شد، تااستاندارد تخصصی آموزش در قالب خط مشی ایزو (29993) را نیز اجرا و مستقر نموده و با الزامات : فرایند طراحی آموزش و معیار پذیرش، ارزیابی های اثر بخشی بر اساس نظریه (کریک پاتیریک)، روش های ارزیابی تشخیصی( پیش آزمون)، و استاندارد نمودن  شبکه تامین کننده آموزش( مدرسین) تحت پایگاه اطلاعاتی مربوطه، استاندارد سازی مستندات آموزشی ،اجرای آزمون استاندارد، رسیدگی به شکایات و چرخه اقدامات اصلاحی آموزشی و...را تامین نموده است

شایان ذکر است ، جهت تامین سازکار اجرایی، سامانه نرم افزاری در قالب فرابر مدیریت فراگیر آموزش متضمن چرخه صحیح فرایاند ها و احصاء بر اساس الزامانت استاندارد همراه بوده است.

 

o    پیامد دوره عملیات : نیازمندی به طراحی و اجرای بِهروش های مدیریت آموزشِ اثر بخش ، بر اساس رهیافت های استاندارد ، ترسیم منشور کیفی کلیه خدمات(آموزشی  و ایمنی ، رفاهی)

o       دستاورد دوره  عملیات: حرکت به سوی تعالی و انطباق با معماری اصولی برنامه ریزی استاندارد در اجرای فرایند های در چرخه در امتداد یکدیگر بخش های وظیفه مند عوامل راهبری آموزش ، و قابل اندازه گیری نمودن اقدامات  و بهبود مستمر طی استقرار نظام مدیریت یکپارچه(IMS)، تجهیز  زیر ساخت ایمنی(توانمند سازی نیروی انسانی و تجهیزات و روال ها)،بهبود مستمر تحت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه(صدها فقره) ، اعتبار بخشی به خدمات و گواهینامه های صادر درقالب ذکر عنوان و علائم ایزو های تخصصی،بهبود رضایت چشمگیر خدمات گیرندگان ، و ارزیابی تامین کنندگان آموزش

3- گام سومِ توسعه تعالی سازمانی مرکز آ.ت(تغییر نگرش و شکوفایی فراگیر و جهش ، همگامی با استاندارد نوین) :

ISO299993-12.pngبا نگرش بر حفظ پویایی و سرآمدی بر اساس منطق تعالی سازمانی(ترسیم تصویر آرمانی و چشم انداز) ، همگامی نوگرایی و مهاجرت به استاندارد های نوین و رهیافت های تخصصی به روز در دامنه مورد ماموریت  ISO9001:2015-ISO 29993-OHSA18001-14001 ، تلاش بر احراز شرایط الزامات استاندارد های مزبور از مورخه 11/10/1396 در قالب کسب گواهینامه های مربوطه را در فرایند های برنامه ریزی و اجرایی مرکز معمول نموده است.

3-الف)- همانطور که مستحضرید نگارش استاندارد مبنا ISO:9001-2015”" مبتنی بر برنامه راهبردی و رهنگاشت استوار میباشد در این راستا امکان ترسیم راهبرد ها بر اساس معماری تحلیلی SWOT در تشخیص وضعیت فعلی مرکزآ.ت. و آنچه باید باشد در برنامه 5 ساله به شکل اصولی رقم خواهد زد و برنامه عملیاتی مدّونی با احصاء دقیق در مراحل ریشه یابی  و راه حل در جهش کیفیت و کمیت آموزش به شیوه زیر ساختاری پیامدگرا متصور ساخته و رهیافت تجدید ساختار بر اساس ورودی های آینده پژوهی و تغییرات نهادی(تغییرات نگرش بازار آموزشی و خدمات گیرندگان، ذینفعان، تامین کنندگان، رقبا، ستانده گرایی و بهبود درامد های اختصاصی ، همکاری های کارآفرینی ِ آموزشی) را فراهم می آورد.

3-ب)- استاندارد ISO29993 مورد اخذ مرکز آموزش های تخصصی، رهیافت های لازم در ترسیم ساز وکار اجرایی مدیریت آموزش و حامی  به شیوه نیاز های واقعی سازمان های متقاضی آموزش را در مراحل نیاز سنجی طراحی ، اجرا و ارزیابی اثر بخشی آموزش فراهم میاورد (در این راسته به توضیحات ضمیمه 1 نیز میتوان اشاره داشت )

3-ج)- با نگرش بر موازین اجرایی بند (3-الف) رهیافت هایی متاثر از ترسیم برنامه "راهبردی برنامه ریزی استراتژیک پیامد‌نگر(نتیجه‌محور)" در طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ای متعالی بر اساس نگرش کارآفرینی در توسعه خدمات آموزشی ( کمی و کیفی)  بر اساس نظام پایش  ارزیابی بهبود مستمر استاندارد در مرکز آموزش های تخصصی:

o      پیامد دوره عملیات: از تأثیرات این پیامدها تحول و توسعه فراگیر،شناخت چالش ها  راه حل ها در مواجهِ با تغییرات بنیادی (تغییرات: نگرش سازمانی، بازار آموزشی و حوزه خدمات گیرندگان آموزش، ذینفعان، تامین کنندگان، رقبا، ستانده گرایی و بهبود درامد های اختصاصی ، کارآفرینی آموزشی و برون سپاری ، انتظارات دانشگاه بر نگاه کمی خدمات)  در استقرار طرح راهبردی در ازاء برنامه ریزی عملیاتی مرسوم در نگارش های قبلی، بر اساس استانداردهای اخذ گردیده جدید(با دیدگاه های چشم‌انداز و آینده پژوهی  فرایند های توسعه گرای آموزش )

o       دستاورد های دوره عملیات آتی: اجرای موازین بر اساس برنامه استراتژیک پیامد نگر، و انطباق بر نوسازی زیر ساختار ها بر اساس جهش در خدمات کیف و کمی تحت طرح "کارآفرینی در توسعه خدمات آموزشی" و طرح استقرار  کارگزارانِ توسعه فراگیر آموزش(همکاری های اصولی  مرکز و  رشد و دانش بنیان ) با نظارت و راهبر مرکز منطبق بر الزمات و رهیافت های استاندارد نوین یادگیری و آموزشی،  توسعه نسل آینده گستره آموزش فراهم میاورد ، و همچنین تجهیز زیر ساختار  فرایند یادگیری به جای آموزش توسط فرادهی و فراگیری الکترونیکی تاثیر عمده در کسب سهم بازار آموزش، رقابت موثر ، اعتبار در عرضه آموزش های بین المللی با توجه به اعتبارات کسب استاندارد  های تخصصی ایزو (رسمیت بین المللی وتوسعه فعالیت‌های آموزش در اثر اجرای استاندارد ایزو ۲۹۹۹3)، بهبود در امد زایی موثر در نتیجه بهبود عملکرد کیفی و کمّی حجم آموزش را مهیا خواهد نمود.

فرایند یاد دشده با تعییرات نگرش اساسی در گردشکار  و شخصیت سازمان و شروع همکاری با شرکت های فناور (با ایده محوری خدمات آموزشی ) در گرایش های متنوع با نظارت و راهبری بخشهای  مرکزآ.ت گرد هم خواهند آمد ، ضمن رعایت تاکیدات و مفهوم‌پردازی مصادیق اقتصاد مقاومتی بر توسعه همکاری های کارافرینی دانش بنیان ، توسعه پایدار خدمات آموزش کیفی و کمی را فراهم خواهد نمود

رئوس بهبود در برنامه راهبردی:

1- ایجاد و توسعه همکاری های کارآفرینی از ظرفیت های دانشگاه ( همکاری واحد های فناور با ایده محوری آموزش)

2- برنامه ریزی در بهره بری بهینه از ظرفیت های دانشگاه(بویژه مراکز رشد و فناوری) در امکان برون سپاری خدمات مرکزآ.ت.( آموزشی و توسعه بازار)  به واحدهای فناور در قالب(طرح استقرار کارگزاران توسعه فراگیر آموزش)

3- تجهیر و بروز رسانی زیر ساختار فناوری اطلااعات و ارتباط(آموزش الکترونیکی ، اطلاع رسانی و  تحول زیر بنایی توسعه بازار آموزش)- نوسازی سامانه های نرم افزاری بر اساس 29993

4- فراهم آوری اعتبارات بین المللی در گسترش خدمات و همکاری های آموزشی   برون مرزی با عنایت  به اعتبارات  کسب کردهِ به روز( ایزو)

5- تقویت حضور در مواجه با رقبا داخل کشور با توجه به کسب اعتبارات یاد شده

6- تجدید ساختار مرکز از معماری سنتی به ساز وکار سازمان چابک( سازمان مجازی /تمرکززدایی دیوان سالاری) با همکاری های کارآفرینی و زایشی

7- توسعه کمی و کیفی خدمات آموزشی بر اساس ترسیم برنامه راهبردی پیامدگرا

 :معرفی استاندارد نظام یکپارچه مدیریت آموزش مبتنی بر یادگیری

در راستای تبییّن جایگاه و کیفیات کارکردی بدیع ترین الگوی در قالب استاندارد مدیریت کیفیت آموزش، که تاکنون در زمینه این زمینه تدوین گردیده میتوان به استانداردISO:29990 اشاره نمود، استاندارد مزبور در سال ۲۰۱۰ توسط (British Standards Institution-BSI) (موسسه استاندارد بریتانیا) تدوین گردیده و ویژگی های محوری‌ این  استاندارد را که از سایر استاندارد های حوزه آموزش (نظیر IWA2-10015)متمایز نموده به شرح ذیل قابل طرح میباشد:

تمرکز اصلی ISO29993، مبتنی بر پایش و هدایت کیفیِ فرایند یادگیری (learning) به جای آموزش (Training)، و همچنین نکته مهم اینکه هم حوزه سازمان آموزش دهنده و هم آموزش گیرنده را مورد ارزیابی و بهینگی وا میدارد و جهشی چشم گیر در سنجش و برنامه ریزی بهبود کیفیت در فرایند "ارائه  و  اخذ" خدمات آموزش را سبب خواهد گردید.

 

مقایسه محورهای کارکردی استاندارد مدیریت آموزش (IWA2) و29993ISO:

الف)- چالش های مورد تجربه در اندازه گیری کیفیاتِ خدمات و هدایت به بهبود سازمان آموزش گیرنده از منظر خط مشی مدیریت آموزشIWA2

1-خط مشی مورد اشاره ، حائز کاستی و ضعف های ساختاری در هدایت سازمان آموزش دهنده میباشد

2- خط مشی مزبور ، بر پایه استاندارد 9001:2008 در قالب "خط مشی" استوار است(IWA2 به تنهایی یک طبقه استاندارد تلقی نمیگردد)

3- خط مشی مذکور از سال 2007 مورد بازنگری و ارتقاء و تکمیل قرار نگرفته است بنابراین با مسائل جدید قابلیت مواجه مناسب را ندارد(باطل میباشد)

4- خط مشی مورد ذکر،تنها بر محور فرایند های سازمان آموزش دهنده استوار است

5- در ضمن مدیریت کیفیت آموزش هدف گزاری نموده و در محور سنجش آموزش گیرنده ضعف های بارز داشته و راه حلی را ارائه نمینماید( نظیر عدم پایش عوامل و حامی /حامی آموزش ضعف تشخیص و بهبود بر اساس ارزیابی اثر بخشی) در ازاء عدم ترسیم برنامه راهبردی

ب)- بهبود مهاجرت به استاندارد ISO29993:

1- استاندارد مزبور بر پایه ترسیم برنامه راهبردی استوار و نگرش 360 درجه بر فرایند آموزش دهنده  و آموزش گیرنده درا حائز بوده ، با این نگرش هدایت سازمان آموزش دهنده را با اندازه گیری کیفیات خدمات آموزشی منتج به میزان یادگیری فراگیر سبب گردیده و از سوی دیگر سازمان/شخص آموزش گیرنده را  به ابزار تاثیر و بهبود برکیفیت آموزش را نیز تجهیز مینماید.

2- استاندارد مزبور به تنهایی در طبقه استاندارد ایزو استوار است و اعتبار مناسب تری برخوردار است

استاندارد ایزو ۲۹۹۹3، صرفا به فرایندهای آموزش سازمان ها نمی‌پردازد و علاوه بر توجه به فرآیند آموزش، به فرایند منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت ریسک و . نیز توجه دارد.

3- همانطور که شاره گردید تمرکز اصلی استاندارد 29993 به جای آموزش )Training( بر یادگیری) (learning است. این استاندارد هم در سازمان‌های آموزشی و هم برای واحد آموزش دیگر سازمان‌ها قابل پیاده سازی است. برخلاف استاندارد ایزو۱۰۰۱۵ که صرفابرای واحدآموزش سازمان آموزش گیرنده، و استاندارد IWA2 که صرفا برای سازمان‌هایی که فعالیت اصلی‌شان آموزش بر اساس (ISO9001) در قالب خط مشی میباشدو نه یک استاندارد مستقل، قابل کاربرد است.

توضیح :

1- یادگیری توان‌افزاست: یادگیرنده  را ماهر و توانمند می‌سازد

2-  یادگیری سبب “تغییر رفتار”، و از آنجا سبب “تغییر در عملکرد” فرد می‌شود.

این در حالیست که:  آموزش بر افزایش دانش ( = معلومات) فرد تاکید دارد، یادگیری بر تغییر رفتار و عملکرد و برونداد فنی در سازمان و ایفای نقش (کاربرد علم در عمل)تاکید می‌نهد.

o      تمرکز بر صلاحیت ارائه دهندگان خدمات یادگیری (مدرسین و سایر کارکنان سازمان ارائه دهنده خدمت یادگیری)

o      تمرکز بر فراگیران طی فرآیند یادگیری به منظور پایش میزان فراگیری آن‌ها(پیش آزمون -آزمون تشخیصی-نهایی)

o      تمرکز بر خروجی فرآیند‌های یادگیری به منظور پایش کیفیت و اثربخشی آن‌ها (ارزیابی اثربخشی- ارزیابی درونی)

o      تاکید بر استفاده از کلیه گزینه‌های بهبود برای ارائه خدمات یادگیری(ادوات ،تجهیرات ،روش های کمک آموزشی )

o      در نظر گرفتن نیازمندی‌ها و انتظارات کلیه طرف‌های ذینفع در ارائه خدمات آموزشی از نیاز سنجی ، طراحی تا اجرای آن

o      استقرار یک سیستم مدیریت مالی مناسب

o      استقرار یک سیستم برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک

 مزایای به‌کارگیری استاندارد ایزو ۲۹۹۹3 ایزو آموزش در سازمان :

o      بهبود سیستم در کیفیت خدمات آموزشی ارائه ‌شده

o      شفافیت در خدمات معطوف به یادگیری

o      افزایش توان رقابتی خدمات ارائه‌شده

o      تحلیل شفاف برنامه‌های آموزشی

o      توسعه ی یک آموزش فراگیر محور اثربخش

o      تمرکز بر نیازهای فراگیران

o      نتایج قابل اندازه‌گیری در ارزشیابی خدمات آموزشی

o      پایش مستمر و کنترل فرآیند یادگیری

o      رسمیت بین المللی وتوسعه فعالیت‌های آموزش در اثر اجرای استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰

 ـJPG-logofinal--ISO29993.png

 

Responsive Image