جدول فهرست و برنامه اجرای برخط دوره های آموزشی مورد ارائه (بر اساس یادگیری الکترونیکی)

دوره های آموزشی بر خط سال 1400 مرکز آموزش های تخصصی

ردیف

عناوين دوره هاي آموزشی و شناسه     

مشخصات اجرایی

​​​​​​​(زمان بندی، مدرس،ساعت برخط)

واحد اجرا کننده

​تاریخ
شروع

​تاریخ 

پایان

​ورود به کلاس مجازی

1 دوره آموزش آشنایی با نرم افزار نگهداری ​​​​​​​ وضعیت اجرا:و 5 و 6 بهمن ماه ساعت 9 الی 15 مدرس : آقای دکتر رهی دفتر نمایند​​​​​​​گی هرمزگان 00/01/16 00/02/06 el-go.png​​​​​​​
2 دوره آموزش آشنایی با نرم افزار نگهداری وضعیت اجرا:و 5 و 6 بهمن ماه ساعت 9 الی 15 مدرس : آقای دکتر رهی دفتر نمایند​​​​​​​گی هرمزگان 00/01/16 ​00/02/06 el-go.png​​​​​​​
 
​​​​​​​

 

 
 

 

​​​​​​​