پایگاه دانش و داشبورداطلاع رسانی

محل برگزاری کلاس های آموزشی مرکز آموزش های تخصصی شیهد عباسپور 

مرکز آموزش های تخصصی شیهد عباسپور بدینوسیله اعلام می دارد ، دوره های آموزشی متذکره ذیل در محل های برگزاری مورد شرح قابل اجرا میباشند:
محل برگزاری دوره های آموزشی
شماره 1:
 (دانشگاه شهید بهشتی)
دفتر نمایندگی ولنجک
محل برگزاری دوره های آموزشی
 شماره 2:
مشاهده لیست دوره های  آموزشی قابل اجرا در محل پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور:
مجموعه محل برگزاری دوره های آموزشی
 شماره 3:
دفاتر نمایندگی مرکز آموزشهای تخصصی در : زنجان ، کرمان ، استان مرکزی ، تهران، هرمزگان ، لرستان، زاهدان
مشاهده لیست دوره های  آموزشی قابل اجرا در محل دفاتر نمایندگی ِ مرکز آموزش های تخصصی: