کرسی نظریه پردازی

دﻓﺘﺮ ﮐﺮﺳﯽ‌ﻫﺎی نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه شهید بهشتی، مستقر در ساختمان ریاست طبقه اول معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﺒﺮدی دانشگاه در ﭼﺎرﭼﻮب آﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت راه‌اندازی آن را ابتدا به آقای دکتر عباس احمدوند در سال 1396 واگذار گردید.
در تاریخ 1398/10/14 مسئولیت دبیرخانه به آقای دکتر کیارش فرتاش واگذار شد. همچنین دستورالعمل برگزاری و حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه شهید بهشتی مصوب چهل و یکمین هیئت‌رئیسه مورخ 1398/05/12 به تصویب رسید.

انواع کرسی‌ها، کرسی‏‌های ترویجی و  کرسی‏‌های تخصصی (نظریه‏‌پردازی) می‌باشند.
حمایت از کرسی‌ها به دو طریق صورت می‌گیرد:
اطلاعات تماس:
29902009
korsi[at]sbu.ac.ir
  • 1- حمایت‏‌های مالی در قالب گرنت

  • 2- حمایت‌‏های در ترفیع، تبدیل وضعیت و ارتقاء (در قالب امتیاز فرهنگی (ماده1) و پژوهشی (ماده3)
  • )
ترکیب اعضای کمیته دستگاهی (ماده 5 آیین‌نامه کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره)؛
  • 1- رئیس دانشگاه: دکتر نصیری قیداری (ریاست محترم دانشگاه)

  • 2- معاون پژوهشی و فناوری دکتر ابطحی (معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه)

  • 3- روسای دانشکده‏‎ها، پژوهشکده‏‌ها یا گروه‌های علمی

  • 4- مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در مرکز علمی/ دانشگاه

تبصره: حداقل تعداد اعضای کمیته 7 نفر میباشد.

تاکنون 17 جلسه کمیته دستگاهی برگزار شده است. همچنین ​​​​​جمعاً 31 کرسی نظریه‌پردازی و ترویجی برگزار و دو کرسی تخصصی جهت داوری به حوزه علوم قرآنی ارسال شده است.
فرایند برگزاری کرسی­‌ها و قوانین مربوطه در دانشگاه شهید بهشتی
تركيب، اهداف، اختيارات، شرح وظائف و.pdf
شرايط داوران و ناشران.pdf​​​​​