کرسی نظریه‌پردازی

دﻓﺘﺮ ﮐﺮﺳﯽ‌ﻫﺎی نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه شهید بهشتی، مستقر در ساختمان ریاست طبقه اول معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﺒﺮدی دانشگاه در ﭼﺎرﭼﻮب آﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت راه‌اندازی آن را ابتدا به آقای دکتر عباس احمدوند در سال 1396 واگذار گردید.
در تاریخ 1398/10/14 مسئولیت دبیرخانه به آقای دکتر کیارش فرتاش واگذار شد. همچنین دستورالعمل برگزاری و حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه شهید بهشتی مصوب چهل و یکمین هیئت‌رئیسه مورخ 1398/05/12 به تصویب رسید.

انواع کرسی‌ها، کرسی‏‌های ترویجی و  کرسی‏‌های تخصصی (نظریه‏‌پردازی) می‌باشند.
حمایت از کرسی‌ها به دو طریق صورت می‌گیرد:
  • 1- حمایت‏‌های مالی در قالب گرنت

  • 2- حمایت‌‏های در ترفیع، تبدیل وضعیت و ارتقاء (در قالب امتیاز فرهنگی (ماده1) و پژوهشی (ماده3)

ترکیب اعضای کمیته دستگاهی (ماده 5 آیین‌نامه کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره)؛
  • 1- رییس دانشگاه

  • 2- معاون پژوهشی و فناوری

  • 3- روسای دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و گروه‌های علمی ‌

  • 4- مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه

تبصره: حداقل تعداد اعضای کمیته 7 نفر است.

تاکنون 17 جلسه کمیته دستگاهی برگزار شده است. همچنین ​​​​​در کل 31 کرسی نظریه‌پردازی و ترویجی برگزار و دو کرسی تخصصی جهت داوری به حوزه علوم قرآنی ارسال شده است.
دانلودها:
دستورالعمل برگزاری و حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره
تركيب، اهداف، اختيارات، شرح وظایف و آیین‌نامه شورای داوری و کمیته ناقدان کرسی‌ها
شرايط داوران و ناقدان​​​​​
پیوندها:
فرآیند برگزاری کرسی­‌ها و قوانین مربوطه در دانشگاه شهید بهشتی
اطلاعات تماس:
29902009
korsi [at] sbu.ac.ir