صفحه اصلی
🔺 موفقیت در دریافتِ 4 فقره گواهینامه استانداردِ بین المللی نظام مدیریت یکپارچه(ISO45001-14001-9001)IMS، و استاندارد تخصّصیِ آموزشISO:29993 ، توسط مركز آموزش هاي تخصّصي🔻
  • 22782 بازدید

 موفقیت در دریافتِ 4 فقره گواهینامه استانداردِ بین المللی نظام مدیریت یکپارچه(ISO45001-14001-9001)IMS، و استاندارد تخصّصیِ آموزشISO:29993 ، توسط مركز آموزش هاي تخصّصي

در راستاي بهبود نظام مديريت یکپارچه بويژه در بخش كيفيت خدمات آموزشی و یادگیری الکترونیکی مورد ارائه مرکز آموزش های تخصصی ، از سال 1392 مبادرت به اجراي موازين و رعايت دقيق الزامات استانداردهاي بين المللي(ISO) نموده ، و همواره خود را قائل بر رعایت مباني اصوليِ بهبود مستمر و بهپویی فرایندها، افزایش بهره وري سازماني و ارتقاء رقابت پذيري و حفظ سرآمدي می داند.
در اين خصوص تحت موازین , الزامات ویژه چهار محور استانداردمتذکره ، و بر اساس خط مشي نظام مديريت يكپارچه هر ساله نسبت به برگزاري جلسات بررسی مميزي و تمديد اعتبار، از موسسۀ اعتبار دهندۀ (ESYD) و گواهی دهندۀ BQC(مستقر در اتحاديه اروپا) پیرو فعالیت هایی مستمرکیفی، و اثر گذار را در قالب اصلاح و بهبود  روش های اجرایی و سامانه های نرم افزاری را معمول نموده است.  
در اين راستا به اطلاع می رساند، متعاقب برگزاری جلسات ممیزی حضور نماینده اعتبار دهنده و نماینده مدیریت مرکزآموزش های تخصصی و مشاور/ناظر طرح ، نتایج پایش اندازه گیری ها بر اساس شاخص ها و بررسی مستندات مربوطه را در حوزه های استاندارد های مورد احصاء برگزار نموده و با کسب امتیاز عالی، نسبت دریافت  4 فقره استاندارد به شرح ذيل رئوس و پیوند های ذیل ، در مورخ 1401/06/09  نایل آمده است:

 
   


​​​​​​​​​​

🔴​​​​​​​​​​​​​​محور های عملیاتی استقرار نظام مدیریت یکپارچه جهت تمدید اعتبار  و صدور گواهینامه استاندارد، در سال 1401

​​​​​​​1- پیاده سازی و بهره برداری از سامانه جامع مدیریت آموزش و یاد گیری(LTMS) جهت اجرای 360 درجه فرایند های معمول حوزه ستاد و عملیات و خدمات آموزشی و یادگیری مرکز ، با انطباق بر الزمات نظام ISO29993( تمرکز تغییرات اساسی اولویت بر یادگیری در ازاء آموزش)
2- تجهیز بخش آموزش الکترونیکی به الزامات قطعی ISO29993(نظیر بهره بری اصولی از بخش LMS ،  سامانه مندی در محتوای آموزشی برخط و درون خطی و آزمون ها(پیش آزمون و آزمون نهایی)
3- اتوماسیون و حافظه مند نمودن فرایند ارزیابی کیفی، و همچنین ارزیابی اثر بخشی سطح واکنش، تحت سامانه مورد اشاره (الزام 9001-29993)
4- بسط کارآفرینی آموزشی، تحت توسعه همکاری ها با کارگزاران آموزش( طبق الزامات 29993)
5- کاهش حجم  مستندات فیزیکی(ISO14001)، با اتکال بر حوزه مدیریت اطلاعات سامانه LTMS (نظیر مستندات حضور غیاب و لیست نمرات و کارنامه الکترونیکی، گواهینامه الکترونیکی با امکان ردیابی و صحت صدور  و گزارشات آماری وجمع بندی های اطلاعاتی  و...)
6- هوشمندسازی تعاملاتیِ ذینفعان(نظیر داشبورد مسئولین آموزش شرکت ها ، داشبورد کارگزاران آموزش و دفاتر نمایندگی ها) تحت سازوکار سامانه LTMS منطبق بر رهیافت های برنامه راهبردی مرکز
7- اجرای ارزیابی و انعکاس نظرسنجی کارگزاران آموزش، تحت فرم های 9001 در راستای رفع نواقص
8- ارائه پایندی بر اهداف برنامه مدون IMS در راستای توسعه زیرساختاری سازمان الکترونیکی مرکز در همسو سازی بخش ها ، وحدت رویه فرایندی ، و چابک سازی عملیات با هدف ارتقا کیفیت  ، بر اساس سامانه و الزمات 9001
9- تنظیم مستندات نظام مدیریت یکپارچه (در جلسه ممیزی در حدود 700 صفحه )با اتکال بر تجربه 9 ساله نماینده مدیریت، در حضور جلسات ممیزی ایزو
10- تمرکز و برنامه ریزی توسعه زیر ساختاری (تحت سامانه)  بر افزایش درامد اختصاصی  بر پایه اجرای طرح های نوین نظیر اجرای زیر سامانه خرد آموزیCMooC))
11- پیش بینی و ارزیابی ریسک های فرایندی ، توسط آینده پژوهی حوزه آموزش/یادگیری متاثر از حقایق شیوه خدمات در دوره کرونا/پساکرونا(توسعه سخت افزاری و نرم افزاری میز خدمت در ارائه آموزش های حضوری تحت سامانه LTMS(ISO9001)
12-اجرای سازمان الکترونیکی مرکز( تحت سامانه جامع LTMS)در راستای کاهش نیاز به حضور فیزیکی عوامل آموزش (مدرسین) ، حامیان آموزش، فراگیران و دانشپذیران با نگرش بر رعایت پروتکل های Covid19  طبق الزمات(ISO45001) و کاهش مصرف کاغذ و تونر چاپ(ISO14001)

جمع بندی: توسعه و ارتقاء کیفی و کمیّ خدمات آموزش و یادگیری مورد ارائه مرکز، متاثر از برنامه راهبری پیامدگرا ترسیمی و الزامات ایزو