صفحه اصلی
گسترش همکاری های آموزشی مر کزآموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی ونیروگاه دماوند
  • 25804 بازدید

گسترش همکاری‌ آموزشی بین مرکزآموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی ونیروگاه دماوند

 در تاریخ 1400/03/10 جلسه هماهنگی آموزشی با حضور مدیران نیروگاه دماوند ومرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد.در این جلسه دکتر رشیدی رئیس مرکز آموزش‌های تخصصی و سنجربیگی رئیس اداره هماهنگی وارتباط با صنعت ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های دانشگاه و همکاری‌های فی مابین در خصوص گسترش همکاری‌ها با مدیران نیروگاه به تبادل نظر پرداختند. در این جلسه مقرر گردید علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی، همکاری در خصوص نیاز سنجی و تعریف دوره‌های آموزشی مورد نیاز نیروگاه گسترش یابد. شایان ذکر است نیروگاه دماوند به عنوان بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور و تامین کننده اصلی برق استان تهران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.