صفحه اصلی
موفقیت مركز آموزش هاي تخصصي در دریافت گواهینامه هاي استاندارد بين المللي (ISO)در محور مديريت يكپارچه کیفی يكپارچه(IMS)و استاندارد تخصصي آموزش
  • 24112 بازدید

موفقیت مركز آموزش هاي تخصصي در دریافت گواهینامه هاي استاندارد بين المللي (ISO)در محور مديريت يكپارچه کیفی يكپارچه(IMS)و استاندارد تخصصي آموزش

پيرو هدفگذاري در توسعه روزافزون و گرایش رو به رشد سازمانيِ مركز آموزش هاي تخصصي و ‌ برنامه ريزي راهبردي و اجراي اقدامات فرایندی بهبود مستمر، منطبق بر الزامات استاندارد در محور پايه )IMS:ISO9001-ISO:45001-ISO:14001( و استاندارد تخصصي آموزش(ISO:29993) رعايت الزامات و رهیافت های كيفي مورد توصیه استاندارد جهاني ISO در اين زمينه ، وسپس متعاقب ممیزی پايش هاي انجام پذیرفته توسط سازمان گواهی دهنده(BQC) و احراز شرایط ، اين مركز در مورخ 1400/03/02 موفق به دريافت 4 فقره گواهينامه مزبور، تحت اعتبار دهنده (ESYD)مستقردر اتحادیه اروپا نائل گردید.

(شايان ذكر است، مركزآ.ت. ، از سال 1392 تحت فرايند سيستماتيك(IMS)حائز 4 حوزه استاندارد: (ISO9001-29990-14001-OHSAS18001) و طبق ممیزی های سالانه و گواهینامه های دریافتی تاکنون ، قائل به بهبود مستمر و کیفیت خدمات آموزشی می باشد)

استاندارد تخصصي مديريتِ آموزش هاي حرفه اي(ISO29993) ماهیتا یک استاندارد بین المللی خدمات یادگیری است، كه با تمرکز بر نیازهای آموزش گیرندگان و ذینفعان آموزش ، طی ارزیابی ریسک و ریشه یابی عدم انطباقات ، موجبات ارائه خدمات آموزش اثربخش را فراهم می کند شایان ذکر است ، این استاندارد محدودیتی در نوع ارائه آموزش نداشته شامل آموزش های کلاسیک حضوری و آموزش الکترونیکی و یا آموزش های ترکیبی و یا کارآموزی شغلي  OJTرا هدایت کیفی مینماید.