صفحه اصلی
بررسی برنامه عملیاتی سه ساله 1401 تا 1403مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه
  • 24181 بازدید

 

بررسی برنامه عملیاتی سه ساله 1401 تا 1403مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه

در تاریخ 16/1/1400 جلسه بررسی برنامه عملیاتی سه ساله 1401 تا1403  مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی با حضور مدیران وکارکنان این مرکز برگزار گردید .در این جلسه که به منظور رعایت پرو تکل های بهداشتی در محیط باز برگزار شد، حاضران با ایجاد کارگرو هایی برنامه عملیاتی سه ساله 1401 تا1403 را مورد برسی قرارداده ونقطه نظرات خود را بیان نمودند.

با آرزوي توفيق