صفحه اصلی
فراخوان بهار 1401 - دوره های فنی تخصصی بخش منابع آب
  • 1240 بازدید

 

فراخوان بهار 1401 - دوره های فنی تخصصی بخش منابع آب


ویژه شرکت مدیریت منابع آب و شرکت های آب منطقه ای و  صنایع وابسته
10 دوره مرتبط با مشاغل فنی وابسته به منابع آب

​​​​​​​

 


​​​​​​​
​​​​​​​

​​​​​​​

.