فراخوان بهار 1401 - دوره های فنی تخصصی بخش منابع آب
  • 842 بازدید
22 اسفند 1400

فراخوان بهار 1401 - دوره های فنی تخصصی بخش منابع آب

​​​​​​​

ویژه شرکت مدیریت منابع آب و شرکت های آب منطقه ای و  صنایع وابسته
10 دوره مرتبط با مشاغل فنی وابسته به منابع آب

 

افزودن نظرات