صفحه اصلی
برگزاری جلسه هماهنگی آموزشی مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی با مدیران منابع انسانی وآموزش شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو در استان یزد
  • 24353 بازدید

برگزاری جلسه هماهنگی آموزشی مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی با مدیران منابع انسانی وآموزش شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو در استان یزد

 در تاریخ 27/2/1400 با حضور مدیران مرکز آموزشهای تخصصی در شهر یزد جلسه هماهنگی  آموزشی با شرکتهای تابعه ووابسته به وزارت نیرو در استان یزد برگزار شد . در این جلسه آقایان حری معاون مرکز آموزشهای تخصصی وسنجربیگی رئیس اداره هماهنگی وارتباط با صنعت ضمن ارائه اقدامات و ظرفیت های مرکز به پرسشهای حاضرین در جلسه پاسخ دادند . همچنین با استقبال حاضرین مقرر گردید دفتر نمایندگی مرکز آموزشهای تخصصی به زودی در شهر یزد راه اندازی گردد.