صفحه اصلی
🔺دوره آموزشی شناخت صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی🔻
  • 1053 بازدید

مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند

دوره آموزشی شناخت صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی

با توجه به استقرار نظام صلاحیت حرفه ای در سازمانها، مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی با هدف آشنایی با این فرایند اقدام به برگزاری دوره آموزشی " شناخت صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی" نموده است.

این دوره با همکاری مر کز آموزشهای تخصی و صلاحیت حرفه ای ای وزارت نیرو در تاریخ 31 خرداد ماه 1401 برگزار خواهد شد.


​​​​​​​