صفحه اصلی
شروع بهره برداری از خدمات وبکیوسک پیشخوان میزخدمت مرکز آموزش های تخصصی
  • 1695 بازدید

مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه، در راستای رعایت الزامات استانداردِ تخصصی(29993:ISO) ، و بهبود زیر ساخت فرآیندی تکریم ارباب رجوع ، تحت موازین"میزخدمت"بر اساس آیین نامه (1397/01/29شماره  32267 ماده(5)از مجموعه قوانین مدیریت خدمات کشوری) نسبت به شناسایی فرآیند اجرایی و استقرار میز خدمت مرکز آموزش های تخصصی مبادرت ورزیده که در این راستا ، تجهیز زیر ساختار سخت افزاری و توسعه نرم افزاری(مبتنی بر مدیریت دانش خدمت سازمان(SKMS) و هوشمند سازی فرایند ها) طبق طراحی و تهیه "وبکیوسک میزخدمت" در سه فاز عملیات بهره برداری ، تحت محورهای کاربری ذیل از مورخ 1398/05/15به شیوه عملیاتی ذیل در حال پیاده سازی میباشد، امید است نوینگرایی مذکور سرلوحه پویایی و چابک سازی در خدمات آموزشی و همچنین بهبود رضایت مراجعین و مهاجرت به هوشمند سازی فرایندها و تعاملات گردد، بدین سبب دستاورد های مورد انتظار به شرح ذیل قابل تفسیر است:


الف)- زیر سامانه های ویژه دانشپذیران دوره های آموزش تخصصی:
-    ثبت نام شرکت(خویش ثبت نام) در دوره آموزشی (معرفی تحت بارکد کارت ملی دانشپذیر و ادامه تائید اطلاعات ، اخذ عکس از دانشپذیر ، پرینت رسید خدمت*، توسط ادوات و عملیات وب کیوسک)
- صدور فیش رسید خدمت،  بر اساس بخشنامه مربوطه؛ حاوی مستند سازی اطلاعات خدمت ارائه شده ، و توصیه راهنمایی لازم بر گام بعدی مراجعه کننده است
-    دریافت کارت هوشمند میز خدمت(جهت کاربرد در بخش های پشتیبان آموزش، و رفاهی) 
-    دریافت گواهی حضور شرکت دوره آموزشی 
-    اجرای ارزیابی کیفی(ارزیابی کیفیات آموزشی و پشتیبانی) و زیر سامانه پیشنهادات
-    هدایت دانشپذیر به بخش های وظیفه مند(در راستای ادامه فرآنید آموزش) ،توسط توصیه و پیغام های سامانه


ب)- زیر سامانه های ویژه مدرسین:
-    دریافت لیست حضور و غیاب 
-    دریافت گواهی تدریس دوره آموزشی
-    ارائه گزارشات در خصوص وضعیت حق التدریس دوره های ارائه نموده


ج)- عمومی(اطلاع رسانی و آگاه سازی):
-    اطلاعات تماس سازمان
-    گردش کار مرکز آ.ت.
-    چارت سازمانی 
-    تبیین وظایف بخش های وظیفه مند و زیر بخش ها مرکز آموزش های تخصصی
-    ارزیابی خدمات میز خدمت