صفحه اصلی
اجرای جلسه ممیزی ِ نظام مدیریت یکپارچه IMS, ISO29993 در مركز آموزش هاي تخصّصي ویژه سال 1401
  • 96556 بازدید

اجرای ممیزی ِ تمدید اعتبار نظام مدیریت یکپارچه IMS) ISO29993)در مركز آموزش هاي تخصّصي ویژه سال 1401
و بیان محور های عملیاتی فرایندی دربِهروش های اجرا شده

     در راستاي بهبود نظام مديريت بويژه در بخش كيفيت خدمات آموزشی و یادگیری مورد ارائه مرکز آموزش های تخصصی ، از سال 1392 مبادرت به اجراي موازين و رعايت  الزامات استاندارد هاي بين المللي نموده و همواره خود را قائل بر مباني اصولي بهبود مستمر ، بهره وري سازماني و رقابت پذيري و حفظ سرامدي  پرداخته است.
     در اين خصوص تحت موازین چهار محور استاندارد ذیل، و بر اساس خط مشي نظام مديريت يكپارچه هر ساله نسبت به برگزاري جلسات بررسی مميزي و تمديد اعتبار، از موسسۀ اعتبار دهند BQC فعالیت هایی مستمرکیفی، و اثر گذار را در قالب اصلاح و بهبود  روش های اجرایی و سامانه های نرم افزاری معمول نموده است.  
     در اين راستا به اطلاع می رساند، در مورخ 1401/12/20 جلسه مميزي با حضور نماینده اعتبار دهنده و نماینده مدیریت مرکزآموزش های تخصصی و مشاور/ناظر طرح ، نتایج پایش اندازه گیری ها بر اساس شاخص ها و بررسی مستندات مربوطه را در حوزه های استاندارد های مورد احصاء برگزار نموده و با کسب امتیاز موفق، نسبت به تمديد اعتبار 4 موضوع استاندارد به شرح ذيل و نایل آمده است:


          ISO: 9001   نظام مدیریت کیفیت سازمان
     
    ISO:45001 استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان
    
   ISO:14001 استاندارد مدیریت عوامل زیست محیطی
    
   ISO:29993:استاندارد تخصصي مديريتِ آموزش


بیان نتایج و محور های عملیاتی نظام مدیریت یکپارچه جهت تمدید اعتبار در سال 1401:

1- بهبود چشمگیر بهره وری سازمانی مرکز آموزش های تخصصی ،  متاثر از چابک سازی فرایند های آموزش و حامی آموزش مورد تاکید اهداف برنامه های نظام مدیریت یکپارچهIMS(گسترش تعاملات تحت اتوماسیون نرم افزاری)
2-تمرکز بر فرایند های بهبود مستمر طبق  توسعه کارکرد های سامانه مطابق با اهداف و برنامه  IMS با نتایج کیفی (درمحورهای مدیریت اطلاعات حق التدریس و مدیریت مالی دوره های آموزشی پیاده سازی سطح 3 و 4 کریک پاتریک در موضوع ارزیابی اثر بخشی ، یکپارچه سازی اطلاعات سامانه، با سامانه قدیمی(stc) و همچنین اجرای 50 فقره اصلاح عملکرد سامانه) و گسترش بهره برداری از سامانه جامع مدیریت آموزش و یاد گیری(LTMS) جهت اجرای کامل درجه فرایند های معمول( مورد اشاره سند اهداف و برنامه نظام یکپارچه) حوزه ستاد و عملیات و خدمات آموزشی و یادگیری مرکز ، با انطباق بر الزمات نظام ISO29993( تمرکز تغییرات اساسی اولویت بر یادگیری(با ابزار یادگیری الکترونیکی) در ازاء آموزش)
3- ارتقاء کیفی - رضایت فراگیران با توجه به نتایج ارزیابی ها و مسئولین آموزش سازمان های آموزش گیرنده،  توسط فراهم آوری تسهیلات ستادی ، برنامه ریزی آموزشی و سنجه های ازمون برخط و ... تحت فرایند اصولی سامانه نرم افزاری اجرا ده
4- تجهیز بخش آموزش الکترونیکی به الزامات قطعی ISO29993(نظیر بهره بری اصولی از بخش LMS ،  سامانه مندی در محتوای آموزشی برخط و درون خطی و آزمون ها(پیش آزمون و آزمون نهایی)
5- اتوماسیون و حافظه مند نمودن فرایند ارزیابی کیفی، و همچنین ارزیابی اثر بخشی سطح واکنش، تحت سامانه مورد اشاره (الزام 9001-29993)
6- بسط کارآفرینی آموزشی، تحت توسعه همکاری ها با کارگزاران آموزش( طبق الزامات 29993)
7- کاهش حجم چشمگیر مستندات کاغذی فیزیکی(ISO14001)، با اتکال بر حوزه مدیریت اطلاعات سامانه LTMS (نظیر مستندات حضور غیاب و لیست نمرات و کارنامه الکترونیکی،برگه های ارزیابی ، گواهینامه الکترونیکی با امکان ردیابی و صحت صدو،  و همچنین گزارشات آماری وجمع بندی های اطلاعاتی  و...)در کاهش مصارف مضر برای محیط زیست
8- هوشمندسازی تعاملاتیِ ذینفعان(نظیر داشبورد مسئولین آموزش شرکت ها، داشبورد کارگزاران آموزش و دفاتر نمایندگی ها) تحت سازوکار سامانه LTMS منطبق بر رهیافت های برنامه راهبردی مرکز
9- اجرای ارزیابی و انعکاس نظرسنجی کارگزاران آموزش، تحت فرم های نظر سنجی در راستای رفع نواقص
10- ارائه پایندی بر اهداف برنامه مدون IMS در راستای توسعه زیرساختاری سازمان الکترونیکی مرکز در همسو سازی بخش ها ، وحدت رویه فرایندی ، و چابک سازی عملیات با هدف ارتقا کیفیت ، بر اساس سامانه و الزامات 9001
11- تنظیم مستندات نظام مدیریت یکپارچه (در جلسه ممیزی در حدود 700 صفحه )با اتکاء بر تجربه 9 ساله نماینده مدیریت، در حضور جلسات ممیزی ایزو
12- تمرکز و برنامه ریزی توسعه زیر ساختاری (تحت سامانه)  بر درامد اختصاصی  بر پایه اجرای طرح های نوین نظیر اجرای زیر سامانه خرد آموزیCMooc)) تحت توسعه سامانه LTMS  با پوشش کامل عملیات
13- پیش بینی و ارزیابی ریسک های فرایندی ، توسط آینده پژوهی حوزه آموزش/یادگیری متاثر از حقایق شیوه خدمات در دوره پساکرونا(توسعه سخت افزاری و نرم افزاری میز خدمت در ارائه آموزش های حضوری تحت سامانه LTMS(ISO9001)
14-اجرای سازمان الکترونیکی مرکز(تحت سامانه جامع LTMS)در راستای کاهش نیاز به حضور فیزیکی عوامل آموزش (مدرسین) ، حامیان آموزش، فراگیران و دانشپذیران با نگرش بر رعایت پروتکل های اپیدمی بیماری های واگیر دار(کاهش درجه ریسک) طبق الزمات(ISO45001) و کاهش الاینده های زیست محیطی( مصرف کاغذ و تونر چاپ(ISO14001))
15- با توجه به محتوا و هدفگیری خط مشی در سال 1401 ، با اشاره به الکترونیکی نمودن کلیه فرایندهای آموزش و حامی آموزش الزاماتISO45001  نیز تا حد ممکن با رعایت بهداشت محیط کار کارکنان مرکز و صورت پذیرفت

جمع بندی: توسعه و ارتقاء کیفی و کمیّ خدمات آموزش و یادگیری مورد ارائه مرکز، متاثر از برنامه راهبری پیامدگرا ترسیمی و الزامات ایزو